Nudging down night noise“Nudging down night noise” bouwt verder op de VLAIO City of Things (VLAIO CoT) call 2019 projecten SENSOC van de stad Gent en ‘Nachtlawaai verminderen d.m.v. technologie en nudging’ van de stad Leuven. Beide projecten brachten de problematiek van overlast beter in kaart en testten nudgingtechnieken als remedie. “Nudge” kan daarbij gezien worden als een duwtje in de gewenste richting geven, een motivatietechniek die mensen onbewust stimuleert om bepaald gewenst gedrag te vertonen. Het Gentse project werkte drie nudges uit waaronder een lichttunnel om het veiligheidsgevoel in de Rabot-wijk te verhogen. In Leuven werkte men met een permanente (projecties op straat) en een realtime nudge (aansturen van de openbare verlichting) bij geluidsoverlast, wat leidde tot een vermindering in nachtlawaai met ongeveer 30%.

Beide steden willen, samen met de universiteiten KU Leuven en UGent, verder bouwen op de inzichten en ervaringen uit de vorige projecten. De twee grootste studentensteden gaan op verschillende locaties het nachtlawaai meten en herkennen om een breed zicht te krijgen op nachtelijke geluidsoverlast. Hiervoor wordt een geluidsherkenningsmodel gebruikt. Beide steden zoeken ook naar een gemeenschappelijke basis om nachtlawaai te meten en te beschrijven. Stad Gent legt hiervoor de objectieve data uit de metingen naast de akoestische modellering die opgemaakt wordt voor de Gentse Feesten en de Student Kickoff.

Daarnaast wensen beide steden nachtlawaai preventief aan te pakken d.m.v. nudgingtechnieken. Beide steden delen hiervoor maximaal hun infrastructuur en alle opgedane kennis en data met de betrokken kennisinstellingen. Zo fungeren Leuven en Gent effectief als living Lab.

Stad Leuven kijkt samen met KU Leuven naar de opschaling van de projecties en het aansturen van de openbare verlichting. Daarnaast onderzoeken de vier projectpartners samen ook nieuwe nudgingtechnieken. De universiteiten kijken daarbij elk naar een ander soort nudgingtechniek. Beide universiteiten voeren onderzoek naar de effectiviteit van de gekozen nudgingtechnieken. KU Leuven legt daarbij de nadruk op het combineren van verschillende nudging technieken en de interactie met andere beleidsinstrumenten zoals communicatiecampagnes en handhaving, door te meten op verschillende tijdstippen en locaties. UGent zal inzetten op de ontwikkeling van nieuwe nudges en de effectiviteit ervan nagaan door verschillende meetmomenten te voorzien en uitdovings- of verplaatsingseffecten na te gaan.

Beide steden gaan, naast de objectieve data uit de metingen, aan de slag met subjectieve data over geluidsoverlast. Stad Gent en UGent zullen via participatie, surveys en meldingen van burgers bij o.a. Politie, Dienst Toezicht en Dienst Preventie voor Veiligheid subjectieve data verzamelen. Stad Leuven gaat aan de slag met de meldingsdatabank van de Leuvense politie.

Stad Leuven zal de objectieve en subjectieve data verrijken met lokale weers- en evenementendata in een beleidsdashboard nachtlawaai. Daarnaast zet Leuven verder in op de ontwikkeling van een voorspellend model rond nachtlawaai. Het dashboard kan informatie leveren voor o.a. het afleveren van vergunningen, inzetten op wijkgerichte werking of het gerichter inzetten van handhaving.

Financiële info

Projectleider

Universiteit Gent (Ugent)

Partners

Stad Gent, Stad Leuven, Katholieke Universiteit Leuven (KUL)

Thema

Onderzoek en innovatie, ICT

Prioriteit

Slimmer Europa

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen