Plan(t) klimaatadaptieve gemeentes in Oost-VlaanderenIn dit project zetten we in op leefbare en klimaatadaptieve dorpen op het platteland, door de

positieve effecten van vergroening een plaats te geven in de gemeente. Hierbij kijken we zowel

naar de woonkernen als de landbouwzones binnen het gebied. In 5 gemeentes verspreid over de

provincie zullen we in een eerste fase de klimaatproblematiek in kaart brengen via een

desktopstudie: hitte-eilandeffect, erosie, biodiversiteitshotspots en het verlies hiervan, droogte- en

overstromingsrisico’s, etc. Dit wordt aangevuld door terreinbezoeken en overlegmomenten met

lokale experten en andere actoren. Door middel van het participatief traject kunnen we dieper

ingaan op de lokale problemen én opportuniteiten. Bovendien kan zo aandacht besteed worden

aan bewustwording van de lokale actoren inzake de heersende en toekomstige

klimaatproblematiek, zodat er van daar uit samen naar oplossingen kan worden gezocht met

voldoende draagvlak.

In de volgende fase zetten we in op het daadwerkelijk uitwerken en realiseren van enkele

pilootprojecten die de woonkern(en) en landbouwzone(s) robuuster maken tegen de gevolgen van

klimaatverandering. We denken hierbij aan vergroeningsstrategieën van straten, schoolpleinen,

tuinen en aanplanten van bomen en hagen (toepassing van agroforestry) in de landbouwzone.

Financiële info

Projectleider

Bos+ Vlaanderen

Thema

Klimaat

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen