Laagdrempelige GGZ op het platteland: de 'missing link'Het psychisch welzijn van een bevolking en van elk individu is één van de meest determinerende
factoren van geluk, welvaart en vooruitgang en heeft impact op alle aspecten van een samenleving.
De huidige geestelijke gezondheidszorg kampt met een aantal algemene pijnpunten.
Niettegenstaande de inspanningen vanuit de overheid rond o.m verbreding van het aanbod vormt
de zorg voor geestelijke gezondheid nog steeds geen duidelijk aaneengesloten geheel van
voorzieningen en zorgaanbieders. Vaak wordt nog onvoldoende onderling samengewerkt . Er zijn
schotten op organisatorisch en op beleidsniveau. Door deze versnippering hebben mensen vaak
moeite om hun weg te vinden in een ingewikkeld zorglandschap. Dat blijkt ook voor professionals in
de geestelijke gezondheidszorg en daarbuiten vaak een kluwen. Het haast geheel ontbreken van
een eerstelijnsaanbod inzake psychische problematieken maakt de plattelandsregio Laarne-
Wetteren-Wichelen in het bijzonder kwetsbaar.
Als samenwerkingsverband zien wij het als een absolute meerwaarde een signaalfunctie op te
nemen vanuit onze eigen lokale ervaringen vanuit het platteland en deze in te brengen in de diverse
overlegorganen die opgericht worden om de reorganisaties mogelijk te maken. Dit
samenwerkingsverband wil inzetten op de ‘missing link’ en de ggz als verbindende factor hanteren
tussen de diverse beleids- en organisatieontwikkelingen om zo de kans op versnippering te
minimaliseren.

Financiële info

Projectleider

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen

Thema

Welzijn

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen