Buiten gewone zorgBUITEN GEWONE ZORG biedt op een prachtige stilteboerderij een laagdrempelige rust- en

herstelbaken voor de "restgroep" van jongvolwassenen, die kampen met ernstige psychische en

maatschappelijke problemen en vaak sociaal geïsoleerd zijn geraakt, met penibele

leefomstandigheden en complexe problematieken als gevolg.

Dit project is niet alleen uniek vanwege de doelgroep die wordt aangesproken, maar ook vanwege

de methodiek van totaalzorg, die wordt nagestreefd: op eigen tempo geestelijk herstellen, opnieuw

normale sociale interacties leren beleven, geleidelijk talenten exploreren en ontwikkelen en

tenslotte ondersteunen bij de opstap naar (re)integratie in de actieve maatschappij.

Het project zal sociaal, ecologisch en economisch duurzaam zijn, omdat het is geconcipieerd voor

de heel lange termijn op vlak van organisatie en infrastructuur en onderbouwd is of zal worden met

formele samenwerkingsverbanden met verschillende zorgactoren en overheden en met de

bedrijfswereld, geruggensteund door een breed draagvlak bij de lokale bevolking.

Een extra dimensie van het project is dat er ook bijzondere aandacht wordt besteed aan het herstel

van zeer waardevol authentiek Meetjeslands landbouwpatrimonium, dat zal worden aangeboden

aan scholen en verenigingen voor educatieve doeleinden.

BUITEN GEWONE ZORG is een typevoorbeeld van vermaatschappelijking van geestelijke

gezondheidszorg op het platteland.

Financiële info

Projectleider

vzw Gooikenshoeve

Thema

Welzijn

Prioriteit

Sociale inclusie en armoedebestrijding

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen