Bouwen van polyvalente ontmoetingsruimte KLJ Moerbeke-WaasHet project houdt zoveel als mogelijk rekening met duurzaamheid in de betekenis zoals
gedefinieerd door de Verenigde Naties in de 17 Sustainable Development Goals. Niet alle
doelstellingen zijn opgenomen omdat ze evident zijn (b.v. gendergelijkheid of toegang tot proper
water) of omdat ze te ver van de scoop liggen (b.v. vrede, gerechtigheid en sterke instellingen).
Hieronder een kort overzicht van de doelstellingen die we wel uitdrukkelijk meenemen:
“Innovatie en infrastructuur”: afbraak van verouderde infrastructuur en vervanging door
nieuwbouw, ten minste conform de normen en wetgeving, waar mogelijk beter en toekomstgericht
op lange termijn.
“geen armoede” : KLJ vraagt 20€/jaar aan lidgeld. Het is dus en goedkope manier voor jongeren om
structureel tot een groep vrienden en een gemeenschap te behoren. De jaarwerking in combinatie
met een intensieve zomerwerking (3x per week) zorgt voor een zinvolle vrijetijdsbesteding het hele
jaar rond. KLJ Moerbeke biedt een divers activiteitenaanbod, zonder discriminatie volgens sociale
achtergrond, talenten of mogelijkheden van de jongere. Er wordt actief aan ledenwerving gedaan
bij alle lagen van de bevolking. De sociale bewogenheid vertaalt zich naar de keuze van goede,
duurzame maar niet zeer dure bouwstijl en -materialen. Dit en onze actieve
fondsenwervingsactiviteiten, maakt dat de gebruiksprijs van het lokaal beperkt blijft, zowel voor KLJ
als voor de medegebruikers.
“goede gezondheid en welbevinden”: We hebben aandacht voor het behoud van voldoende
speelruimte. Het gebouw komt niet centraal op het terrein, maar aan de rand, zodat de jongeren
kunnen sporten, spelen en zich kort samengevat volop kunnen uitleven!
“kwaliteitsvolle vorming, scholing”: Het gebouw en zijn polyvalente zalen zal ook beschikbaar zijn
voor de scholen. De ideale ligging van het gebouw (op de scheiding van woonkern en landbouw- en
natuurgebied) maakt het uiterst geschikt voor Plattelandsklassen en natuurgericht lesgeven.
“betaalbare en duurzame energie”: er wordt gekozen voor een leverancier van hernieuwbare
energie als elektriciteitsleverancier en er zullen op het dak PV-panelen geïnstalleerd worden.
“verminderen van ongelijkheid”: veel elementen van het dagelijks leven worden bepaald op basis
iemands capaciteiten. Dat kan op school zijn, of in prestatiegerichte ontspanningsclubs zoals
(sommige) sportclubs. In jeugdbewegingen en in een aantal andere verenigingen speelt dit niet. In
de KLJ bijvoorbeeld worden vriendschapsbanden gesmeed die duurzaam zijn, ongeacht de school
en/of de sociale achtergrond. Hierdoor vergroot niet alleen het sociaal netwerk, maar wordt de
sociale mix verhoogd en dus de ongelijkheid verminderd.
“duurzame gemeenschappen”: Zoals hierboven reeds geschetst werken verenigingen verbindend,
niet segregerend. Door aangename lokalen ter beschikking te stellen zullen de organisaties in
Moerbeke die er gebruik van maken hun werking kunnen versterken en bijgevolg hun inherente
gemeenschapsvorming nog beter kunnen waarmaken. 

“klimaatacties” : binnen het kader van dit project wordt voldaan aan de wettelijke eisen van een
duurzaam energieverbruik. Gezien onze sociale functie en de specifieke gebruiksvorm (niet
permanent, maar discontinu) moeten de keuzes daarop afgestemd worden. Een gebouw dat quasi
permanent wordt gebruikt bijvoorbeeld heeft baat bij een ander type van verwarming dan dit
gebouw. Een bijkomend energie-element is dat het gebouw op een goede locatie ligt, dicht bij het
centrum en langs een weg met een gescheiden fietspad, zodat ook jongeren veilig met de fiets
komen.
“leven onder water en op land” : om de impact op het milieu, en dus ook op de levende
organismen, te beperkten nemen we allerlei maatregelen. Een deel van het dak wordt bedekt met
een groendak. De andere dakoppervlaktes wateren af in een regenwaterput waarvan het water
wordt gebruikt. Deze regenwaterput loopt over in een wadi waardoor het niet gebruikte water op
natuurlijke wijze kan infiltreren in de bodem. Het afvalwater anderzijds wordt op het terrein zelf
verwerkt en gezuiverd voordat het in de naburige gracht vloeit.
“partnerschappen” : het gebouw met zijn inrichting en installaties is niet enkel bedoeld voor de KLJ
zelf, maar ook voor verschillende andere organisaties van Moerbeke. Er zijn reeds positieve
gesprekken geweest met een 15-tal verenigingen. We hebben de vraag naar bijkomende
ontmoetingsruimte en de specifieke behoeften in kaart gebracht.
“Duurzame economische groei”: meer activiteiten en overnachtingen zijn een stimulans voor de
plaatselijke economie. Moerbeke ligt op de grens van het Waasland, het Meetjesland en ook van de
polders van Zeeuws-Vlaanderen. Dit zijn gebieden met een groot potentieel op het vlak van
plattelands- en natuurbeleving. Momenteel heeft Moerbeke geen jeugdverblijfplaatsen. Onze
voorzieningen vullen deze leemte en laten jongeren onze prachtige gemeente en regio ontdekken.

Financiële info

Projectleider

't Venneken

Thema

Toerisme en recreatie

Prioriteit

Sociale inclusie en armoedebestrijding

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen